Home
PDF Print E-mail

 

List of English-translated

Wuxia Novels

 

(Updated: November 2013)

 

 

Jin Yong:


Eagles Shooting Hero/Legend of the Condor Heroes (LOCH)

Original Title: She Diao Ying Xiong Zhuan [射雕英雄传]

Main characters: Guo Jing and Huang Rong

Translation is complete. The former link is no longer active, this is a copy.

Divine Eagle, Gallant Knight/Return of the Condor Heroes (ROCH)

Original Title: Shen Diao Xia Lu [神雕侠侣]

Main characters: Yang Guo and Xiao Long Nu

Translation is complete. The former link is no longer active, this is a copy.

Heaven Sword, Dragon Sabre (HSDS)

Original Title: Yi Dian Tu Long Ji [倚天屠龙记]

Main characters: Zhang WuJi and Zhao Ming

Translation is complete. The former link is no longer active. This is a copy.

Smiling Proud Wanderer/State of Divinity

Original Title: Xiao Ao Jiang Hu [笑傲江湖]

Main characters: Linghu Chong and Ren YinYing

Translation is complete (Thanks pokit and hhaung!) .

Secret of the Linked Cities

Original Title: Lian Cheng Jue [连城诀]

Main Characters: Di Yun, Shui Sheng

Translation is complete (Thanks devilz91!).

Ode to Gallantry

Original Title: Xia Ke Xing [侠客行]

Main characters: Shi PoTian and A' Xiu

First part (up to Chapter 10)  Translation is complete (Thanks Abhay)

 

The Deer and the Cauldron

Original Title: Lu Ding Ji [鹿鼎记]

Main characters: Wei XiaoBao

Official Translated Book is available @ Amazon: 1, 2, 3

The Book and the Sword

Original Title: Shu Jian En Chou Lu [书剑恩仇录]

Main Characters: Chen JiaLuo, Princess Fragrance, Huo QingTong

Official Translated Book is available @ Amazon
or... try the older version, link

Flying Fox of Snowy Mountain

Original Title: Xue Shan Fei Hu [雪山飞狐]

Main Characters: Hu Fei, Miao RuoLan

Official Translated Book is available @ Amazon

White Horse in the West Wind

Original Title: Bai Ma Xiao Xi Feng [白马啸西风]

Main Characters: Li WenXiu

Translation Complete: junzi goobernaculum

Sword of the Yueh Maiden

Original Title: Yue Nü Jian [越女剑]

Main Characters: Yueh Maiden

Translation Complete.

 

There are 4 more books, where the translation has not proceeded above 40%:

Sword Stained with Royal Blood (Bi Xue Jian [碧血剑]),

Demi Gods Semi Devils (Tian Long Ba Bu [天龙八部]) ->>Being actively translated

Other Tales of Flying Fox (Fei Hu Wai Zhuan [飞狐外传])

The Lovers' Sabre (Yuan Yang Dao [鸳鸯刀])

 


Gu Long:


The Eleventh Son

Original Title: Xiao Shi Yi Lang [萧十一郎]

Main Characters: Xiao Shiyi Lang

Official Translated Book is available @ Amazon

The Sword and the Exquisiteness

Original Title: Ming Jian Feng Liu [名剑风流]

Main Characters: Yu PeiYu

Translation is complete.

The Legendary Siblings:

Original Title: Jue Dai Shuang Jiao [绝代双骄]

Main Characters: Xiao YuEr and Hua WuQue

Translation is complete (Thanks Jean!).

The Sentimental Swordsman:

Original Title: Duo Qing Jian Ke Wu Qing Jian [多情剑客无情剑]

Main Characters: Li XunHoan, Sun XiaoHong, Shangguan JinHong

Translation is complete (Thanks Noodles and Bliss).

Bordertown Wanderer:

Original Title: Bian Cheng Lang Zi [边城浪子]

Main Characters: Ye Kai, Fu HongXue

Translation is complete. (Thanks bliss and BluLotus)

Flying Eagles in the Ninth Month:

Original Title: Jiu Yue Ying Fei [九月鹰飞]

Main Characters: Ye Kai, Ding LingLin, and Shangguan XiaoXian

Translation is complete.

 

Horizon, Bright Moon, Sabre:

Original Title: Tian Ya, Ming Yue, Dao [天涯, 明月, 刀]

Main Characters: Fu HongXue, Gongzi Yu

Translation is complete.

 

Flower Guarding Bell:

Original Title: Hu Hua Ling [ 护花铃]

Main Characters: Nangong Ping, Mei YinXue, and Ye ManQing

Translation is complete. (Ebook download is free - you can order the book for a fee)

 

Lu XiaoFeng series:

Original Title: Stories of Lu Xiao Feng [陆小凤系列]

ain Characters: Lu XiaoFeng, Hua ManLou, Sikong ZhaiXing

Book 1: The Legend of Lu Xiaofeng or Lu Xiaofeng Chuanqi 陆小凤传奇(1976) translation complete,

Book 2: The Embroidery Bandit or Xiuhua Dadao 绣花大盗(1976) translation complete,

Book 3:  Before and After the Duel or Juezhan Qianhou 决战前后(1976) translation is complete (Thanks Moin)

Book 4:  Silver Hook Casino or Yingou Dufang 银钩赌坊 (1977) translation is complete (Thanks foxs)

Book 5:  Mansion of the Spirits or Youling ShanZhuang 幽灵山庄(1977) translation is on-going (junny)

Book 6:  The Phoenix Dances in the Nine Heavens or Fengwu Jiutian 凤舞九天 (1978) translation is complete (Thanks foxs)

Book 7:  Laughter of the Sword God or Jian Shen Yi Xiao 剑神一笑 (1981) translation is on-going (Thanks foxs)

 

Chu LiuXiang series:

Original Title: The Adventures of Chu Liu Xiang [楚留香系列]

Main Characters: Lu XiaoFeng, Hua ManLou, Sikong ZhaiXing

Book 1: "The Scent of Blood" (Xuehai Piaoxiang 血海飘香) summary complete,

Book 2: "The Great Desert" (Da Shamo 大沙漠) summary complete,

Book 3:  "The Thrush" (Huamei Niao 画眉鸟) summary complete

7 Weapon Series:

1st Book - Longevity Sword:

Original Title: Chang Sheng Jian [长生剑]

Main Characters: Bai YuJing and Yuan ZiXia

Translation is complete.

 

2nd Book - Peacock Feather:

Original Title: Kong Que Ling [孔雀翎]

Main Characters: Gao Li, Qiu FengWu, Shuang Shuang

Translation is complete.

 

 

Huang Yi:


A Step into the Past

Original Title: Xun Qin Ji [寻秦记]

Main characters: Xiang ShaoLong, Ji YanRan

Translation is complete.

 

Liang YuSheng:


Legend of White Haired Maiden

Original Title: Bai Fa Mo Nu Zhuan [寻秦记]

Main characters: Yu LuoSha, Zhou YiHang

Translation is complete.